Autoregressive Conditional Density model

Non-normal distribution

Đây là R package mình viết phục vụ cho bài nghiên cứu trong luận án Tiến sĩ của mình liên quan đến việc estimate độ chệch của phân phối xác suất dựa trên mô hình Autoregressive Conditional Density của Hansen (1994)1. Mô hình ACD là một phát triển của mô hình GARCH nổi tiếng của Engle và Bolerslev mà vẫn được sử dụng để tính toán và phân tích volatility cả các tài sản tài chính (thông qua độ lệch chuẩn có điều kiện của phân phối xác suất).Mô hình ACD cải thiện thêm tính tổng quát cho mô hình GARCH bằng việc cho rằng không chỉ có 2 tham số đầu tiên của phân phối xác suất là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn biến thiên theo thời gian mà cả 2 tham số đo lường độ lệch (skewness) và độ dày đuôi (kurtosis) của phân phối cũng biến thiên theo thời gian.

Package này được phát triển từ source code của một R package khác là racd từ tác giả Alexios Glanos. Trong đó, package này cung cấp thêm các lựa chọn về giả định phân phối xác suất (conditional distribution) có tính chất tổng quát hơn, cụ thể là thêm phân phối SGT (Skewed Generalised Student-t distribution), cũng như thay đổi một chút về cách estimate model, cách thiết kế phương trình động (dynamic functions) của các tham số trong phân phối xác suất đã lựa chọn.


  1. Hansen, B. E. (1994) Autoregressive conditional density estimation, International Economic Review, 705-730 ↩︎

Avatar
Lê Hải Trung
Lecturer, Data Scientist

Tôi hiện tại đang là Giảng viên tại Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng và có chứng chỉ chuyên nghiệp FRM cấp bởi GARP. Lĩnh vực nghiên cứu của tôi chủ yếu là Mô hình tài chính định lượng, Quản trị rủi ro, Các mô hình tần suất hỗn hợp (MIDAS) và Tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Bài Liên Quan